Onder de huidige economische omstandigheden speelt kostenbesparing natuurlijk een grote rol. Door nu in te zetten op het automatiseren van IT-werk worden er ook een aantal maatschappelijke belangen gediend. En op het moment dat een product/dienst goed is voor de samenleving, is het ook goed voor de economie.

Minder mensen, minder kosten

Door de jaren heen hebben organisaties in een hoog tempo een groot aantal verschillende IT-gerelateerde technologieën in gebruik genomen, doorgaans verdeeld over verschillende fysieke, virtuele en cloud-achtige infrastructuren (IaaS / PaaS / SaaS). Door dat hoge tempo en de daarmee samenhangende complexiteit wordt het beheer vaak nog handmatig uitgevoerd door hoog opgeleide en ervaren mensen.

Door de beheeractiviteiten verregaand te automatiseren worden deze hoger opgeleide en ervaren mensen vrij gemaakt om vraagstukken op te pakken die tot nu toe zijn blijven liggen. Terwijl de overgebleven taken door lager geschoolde en minder ervaren mensen uitgevoerd kunnen worden. Want daar is op dit moment een overschot aan. Vooral in de toekomst wordt dit element steeds belangrijker omdat er weinig instroom is op IT-opleidingen.

Meer automatiseren, minder offshoring

Bijkomend voordeel is dat er een halt wordt toegeroepen aan de uittocht van IT-werkzaamheden naar lagelonenlanden. De insteek van offshoring is immers dat mensen met lagere lonen hetzelfde werk doen. De processen en werkinstructies blijven daarbij ongewijzigd. Door dit werk te automatiseren worden de processen en werkinstructies een stuk eenvoudiger en zijn er minder mensen nodig. Offshoring naar lagelonenlanden is daarmee een stuk minder interessant.

IT-studie minder populair

Het CBS heeft in 2011 onderzoek gedaan naar het aantal inschrijvingen in de opleidingen op hbo- en wo-niveau, alsmede op het niveau van ‘hoger onderwijs’ in de sectoren bèta en IT. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal hbo- en wo-inschrijvingen in 2009 en 2010 sterk is toegenomen in vergelijking met de voorgaande jaren. Terwijl het aantal inschrijvingen voor een bètastudie vrijwel gelijk is gebleven. En het aantal inschrijvingen voor een IT-studie zelfs een dalende trend laat zien.

Uit een ander onderzoek van het CBS blijkt dat de werkeloosheid in de afgelopen drie jaar onder afgestudeerde mbo’ers relatief hoog is. Anderhalf jaar na het afstuderen heeft 12 tot 15% nog steeds geen baan. Terwijl het percentage werklozen onder hbo’ers en academici substantieel lager ligt: bij elkaar opgeteld zo’n 5-7% in de afgelopen drie jaar.

Automatiseren als oplossing

Er is op dit moment nauwelijks animo voor een IT-gerelateerde hbo of academische opleiding. Wat maakt dat er over drie tot vijf jaar een nijpend tekort is te verwachten. Voor de overige sectoren met hoger opgeleiden speelt dit minder of helemaal niet.

Voor mbo’ers is de situatie anders. Zoals eerder is aangegeven kent deze groep een substantieel hoger werkeloosheidspercentage dan de hogeropgeleiden. En afgaande op de jaarboekonderwijscijfers van 2011 is het niet de verwachting dat dit de komende jaren beter zal worden.

De conclusie is dan ook dat de huidige economische situatie en beschikbare overcapaciteit aan hoger opgeleiden juist gebruikt zou moeten worden om de complexiteit uit die infrastructuren te automatiseren. Op die manier wordt enerzijds de arbeidsmarkt voor mbo’ers verbeterd en anderzijds de te verwachte tekorten aan hoger opgeleiden in de komende jaren opgevangen.

0 Shares:
Dit artikel is 3.338 keer gelezen